1.1 Úvodní ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "obchodné podmienky") sa riadia všetky maloobchodné vzťahy, tj. Vzťahy vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatváraných medzi spoločnosťou Winkey International Inc., Barrack Road 123, Belize City, Belize, číslo spoločnosti 176411 ako predávajúcim či sprostredkovateľom predaja (ďalej len "predávajúci"), a kupujúcimi, prostredníctvom internetových stránok winkey.sk. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Belize.

 

1.2 Vymezení pojmov

Predávajúci - spoločnosť Winkey International Inc., Barrack Road 123, Belize City, Belize, číslo spoločnosti 176411, vystupujúce vo vzťahoch podľa týchto obchodných podmienok ako osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Internetové stránky - internetové stránky, na ktorých predávajúci ponúka tovar a prostredníctvom ktorých môže kupujúci s predávajúcim uzavrieť kúpnu zmluvu či zmluvu o sprostredkovaní predaja.

Kúpna zmluva - zmluva o predaji tovaru či o sprostredkovanie kúpy tovaru uzatvorená podľa platných zákonov Veľkej Británie. V prípade, že zmluvnými stranami sú na jednej strane kupujúci - spotrebiteľ, a na druhej strane predávajúci, konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti, jedná sa o spotrebiteľskú kúpnu zmluvu.

Kupujúci - spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami.

Obchodné podmienky - zmluvné dohody medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Aktuálne znenie obchodných podmienok je všetkým kupujúcim prístupné v textovej podobe na internetových stránkach, pričom kupujúci má možnosť sa s nimi oboznámiť pred vlastným uskutočnením svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

Uzavretie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy alebo zmluvy o sprostredkovaní kúpy a samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom kupujúcemu (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

1.3 Vyřízení objednávky a dodacia lehota

Po odoslaní objednávky odošle predávajúci kupujúcemu potvrdenie objednávky na jeho e-mailovú adresu, zadanú v rámci objednávky. Prijatím tohto potvrdenia objednávky je uzavretá kúpna zmluva v zmysle čl. 1.2. obchodných podmienok.

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný kupujúcemu v čo najkratšej dobe elektronickou poštou alebo iným dohodnutým spôsobom. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho odovzdania.

 

1.4 Doprava tovaru kupujúcemu

Doprava je zadarmo ak je zvolený spôsob doručenia elektronickou poštou. Ak je dohodnuté prevzatie iným spôsobom, suma na dopravu je stanovená individuálne.

 

1.5 Platební podmienky

Predávajúci ponúka nasledujúce spôsoby úhrady ceny tovaru a nákladov na dopravu:

Faktúra - platba za tovar prevodom na základe faktúry priamo predávajúcemu, s následným odoslaním zásielky kupujúcemu.

 

Skrill - online platobná metóda

 

1.6 Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny sú koncové. Predávajúci je oprávnený oznámiť zníženie či zvýšenie ceny podľa aktuálnych podmienok svojich dodávateľov. V takom prípade má kupujúci možnosť od zmluvy odstúpiť.

Súčasťou zásielky tovaru je daňový doklad vystavený predávajúcim. Všetky ceny, vrátane cien akčných platí do odvolania alebo vypredania zásob.

 

1.7 Nároky z vád

Ak zistí kupujúci vadu tovaru až po inštalácii, je povinný o tejto poruche bezodkladne, najneskôr do 3 dní jej zistenia informovať predávajúceho e-mailom, poštou alebo telefonicky. V rámci tejto informácie je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky a stručný popis vady. Na základe včas vytýčených vád je kupujúci oprávnený s ohľadom na povahu tovaru, tvoriaceho predmet kúpnej zmluvy požadovať výmenu tovaru, ak nie je to vzhľadom k povahe vytknuté chyby neprimerané.

 

1.8 Výmena a vrátenie tovaru

Pokiaľ kupujúci uplatní nárok na výmenu tovaru, alebo ak v dôsledku vád tovaru odstúpi od zmluvy, je povinný zaslať tovar späť predávajúcemu. Spoločne s tovarom je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu aj kópiu faktúry za tovar a popis vád tovaru s uvedením uplatneného nároku (odstúpenie od zmluvy - vrátenie uhradenej kúpnej ceny, alebo výmena tovaru). Žiada Ak kupujúci vrátenie peňazí v dôsledku odstúpenia od zmluvy, uvedie v rámci uplatneného nároku takisto číslo bankového účtu, na ktorý mu má byť vrátená kúpna cena. Ak tak neurobí, vráti mu predávajúci tovar zloženkou. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy z dôvodu vád tovaru predávajúci vráti kupujúcemu celú zaplatenú čiastku, vrátane prípadných nákladov na dopravu tovaru. Ak požaduje kupujúci taktiež uhradenia ceny poštovného zaplateného v súvislosti s vybavovaním reklamácie a vrátením tovaru predávajúcemu, je povinný priložiť k zásielke tiež kópiu dokladu o zaplatení poštovného.

 

1.9 Odstoupení od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Na platné odstúpenie je nevyhnutné, aby odstúpenie kupujúceho bolo predávajúcemu v uvedenej lehote preukázateľne aspoň odoslaný. Produkt ktorý je vracaný predávajúcemu nesmie byť použitý. Odstúpenie je možné urobiť telefonicky, e-mailom alebo písomne ​​na kontaktné údaje predávajúceho, uvedené na internetových stránkach. Tovar je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia, nezašle ak je predávajúcemu spoločne s odstúpením od zmluvy. Na základe odstúpenia a prijatie vráteného tovaru od kupujúceho vráti predávajúci kupujúcemu cenu tovaru vrátane všetkých uhradených nákladov na prepravu, a to bezhotovostným prevodom alebo zloženkou, podľa toho, či kupujúci v odstúpenia uviedol číslo bankového účtu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia, nie však skôr , než mu je doručený vrátený tovar. Predávajúci je pri odstúpení podľa tohto odseku povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru aj náklady na jeho prípadnú dopravu ku kupujúcemu. V prípade, že predávajúci ponúka viac spôsobov dopravy tovaru, a kupujúci na prepravu zvolil iný ako najlacnejší spôsob ponúkaný predávajúcim, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dopravu len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dopravy, ponúkanému v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov na dopravu vráteného tovaru predávajúcemu.

 

1.10 Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

 

1.11 Ochrana osobných údajov

Tento článok sa vzťahuje výhradne na kupujúcich - fyzické osoby. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim. Predávajúci spracováva a užíva identifikačných a kontaktných údajov kupujúcich výlučne za účelom dodania tovaru a komunikácia s kupujúcim na účely plnenia kúpnej zmluvy. Tieto údaje nie sú sprístupňované ani poskytované tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď to bude nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti predávajúceho.

Rozsah spracúvaných osobných údajov zahŕňa najmä: meno a priezvisko kupujúceho, obchodné meno podnikateľa - fyzickej osoby, adresa bydliska či miesto podnikania, telefónne číslo, emailová adresa.

Osobné údaje kupujúcich predávajúci spracováva po dobu, po ktorú je to nevyhnutné na splnenie povinností obidvoch zmluvných strán z kúpnej zmluvy, popr. do doby úplného vysporiadania všetkých práv a povinností z kúpnej zmluvy.

Osobné údaje Kupujúcich spracováva predávajúci prostredníctvom svojich zamestnancov, poučených o povinnostiach pri nakladaní s osobnými údajmi, pričom tieto osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám mimo prípady, keď sa jedná o zákonnú povinnosť predávajúceho. Všetky vyššie uvedené osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúcich, a to aj po skončení ich pracovného pomeru.

Predávajúci nezhromažďuje a nespracováva o Kupujúcim žiadne citlivé údaje.

Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, ku ktorých spracovanie udelil predávajúcemu súhlas, a má právo na opravu týchto údajov. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a slúži iba k jeho nevyhnutné identifikáciu ako strany kúpnej zmluvy, a na splnenie povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý všetkých svojich práv.

Poskytnutie osobných údajov Predávajúcemu je dobrovoľné. Kupujúci berie na vedomie, že udelený súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohto článku je kedykoľvek odvolateľný. V prípade, že má kupujúci v úmysle udelený súhlas vziať späť, je povinný tak urobiť písomne ​​voči predávajúcemu ako správcovi osobných údajov. Kupujúci však zároveň berie na vedomie, že odvolanie súhlasu môže viesť k nemožnosti poskytnutia plnenia podľa kúpnej zmluvy.

Predávajúci týmto prehlasuje, že prijal primerané technicko-organizačné opatrenia na zabránenie neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom kupujúcich, najmä zabezpečil Všetky dátové úložiská v súlade so súčasnými štandardmi zabezpečenia, implementoval elektronické prostriedky k ochrane dát pred prienikom tretích osôb, vírusov a iného malware , zabezpečil svoje priestory pred vniknutím nepovolaných osôb, a zaviedol obmedzenia prístupu k dátam prostredníctvom prístupových práv.

 

V Londýně    dne 25.3.2017